English العربية RSS יוטיוב טוויטר פייסבוק
המחאה · העבודה המאורגנת · מקומי ודיור · כלכלה · פוליטיקה · כיבוש ושלום · המזה״ת · בינלאומי · סטודנטים · נוער · נשים · להט״ב · בריאות · סביבה · היסטוריה ותיאוריה · התנועה

דיווחים ופעילות
 

תיאוריה והיסטוריה
16.04.2016 | תנועת מאבק סוציאליסטי
גילוי דעת
השמאל המרקסיסטי, הסכסוך הלאומי והמאבק הפלסטיני
הנחיצות של גישה מעמדית ואלטרנטיבה סוציאליסטית


תנועת מאבק סוציאליסטי
ת.ד. 59187, תל אביב–יפו 6159101
info@socialism.org.il
054.818.44.61 | 054.818.44.62
מאבק סוציאליסטי היא תנועה סוציאליסטית הנאבקת למען חברה סוציאליסטית ודמוקרטית, המושתתת על צדק חברתי, שלום ושוויון.
התנועה שותפה בוועד למען אינטרנציונל עובדים (CWI), ארגון סוציאליסטי בינלאומי המאגד תנועות ומפלגות סוציאליסטיות בעשרות ארצות ברחבי העולם.

תנועות אחיות שלנו ברחבי העולם