English العربية RSS יוטיוב טוויטר פייסבוק
X
מאבקים חברתיים · העבודה המאורגנת · כלכלה · פוליטיקה · כיבוש ושלום · המזה״ת · בינלאומי · סטודנטים · נוער · נשים · להט״ב · בריאות · סביבה · היסטוריה ותיאוריה · התנועה
 


טירוף קפיטליסטי

משבר האקלים עלול לדרדר מיליונים לעוני
שינויי האקלים עלולים להביא למצב בו לא ניתן יהיה לגדל מזון בחלקים משמעותיים מהעולם

הדפסה

משבר האקלים מהווה סכנה הולכת וגדלה לביטחון התזונתי בעולם והוא עלול לדרדר בין 35 ל־122 מליון אנשים לעוני קיצוני עד שנת 2030 — כך עולה מדו״ח חדש של ארגון המזון והחקלאות של האו״ם שפורסם באוקטובר.

מחברי הדו״ח מזהירים כי שינויי האקלים עלולים להביא למצב בו לא ניתן יהיה לגדל מזון בחלקים משמעותיים מהעולם, מה שיפגע בצורה אנושה במיליוני משקי בית המתפרנסים מחקלאות ויביא לזינוק במחירי המזון.

הדו״ח מצביע על הצורך בשינוי מיידי, מקיף ועמוק בהתנהלות תעשיית המזון הגלובלית, ומציין כי כיום שליש מתוצרת המזון בעולם נזרק לאשפה. הבזבזנות של תעשיית המזון, שנשלטת על ידי התאגידים הרב־לאומיים, מחריפה לא רק את בעיית הרעב בעולם אלא גם את הבעיות הסביבתיות.

מניע הרווח של אותם תאגידים עומד בסתירה לשימוש בר־קיימא באדמות החקלאיות, במקורות המים ובמשאבי הטבע. לכן הפתרון למשבר האקלים ולבעיות הרעב והעוני מצריך את העברת אותם תאגידים לבעלות ציבורית תחת ניהול ופיקוח דמוקרטיים. כך ניתן יהיה להוציא את מניע הרווח מהמשוואה ולתכנן את ייצור המזון בצורה רציונאלית תוך התחשבות בצרכי הסביבה.

*   מתוך עיתון "המאבק", נובמבר 2016טירוף קפיטליסטי
צעירי העולם נידונים לאבטלה
14.02.2017

טירוף קפיטליסטי
שמונת עשירי העולם = מחצית האנושות
12.02.2017

טירוף קפיטליסטי
שליש מהמזון בעולם הולך לפח
03.09.2016


תנועת מאבק סוציאליסטי
ת.ד. 59187, תל אביב–יפו 6159101
info@socialism.org.il
054.818.44.61 | 054.818.44.62
מאבק סוציאליסטי היא תנועה סוציאליסטית הנאבקת למען חברה סוציאליסטית ודמוקרטית, המושתתת על צדק חברתי, שלום ושוויון.
התנועה שותפה בוועד למען אינטרנציונל עובדים (CWI), ארגון סוציאליסטי בינלאומי המאגד תנועות ומפלגות סוציאליסטיות בעשרות ארצות ברחבי העולם.

תנועות אחיות שלנו ברחבי העולם