English العربية RSS יוטיוב טוויטר פייסבוק
X
מאבקים חברתיים · העבודה המאורגנת · כלכלה · פוליטיקה · כיבוש ושלום · המזה״ת · בינלאומי · סטודנטים · נוער · נשים · להט״ב · בריאות · סביבה · היסטוריה ותיאוריה · התנועה
 


טירוף קפיטליסטי

שמונת עשירי העולם = מחצית האנושות
לפי דוח חדש של "אוקספם", אי־השוויון העולמי חמור מכפי שהוערך קודם ■ העושר המרוכז בידיהם של 8 האנשים העשירים בעולם שווה לסך הנכסים של מחצית מהאנושות ■ גם בישראל: פער עצום בין המאיון העליון ל־99%

הדפסה

דוח שנתי חדש של רשת ארגוני הצדקה הבריטית "אוקספם" מגלה, כי העושר המרוכז בידיהם של 8 האנשים העשירים בעולם שווה לסך הנכסים של 3.7 מיליארד בני אדם — כלומר מחצית מהאנושות.

בשנה שעברה, פירסמה אוקספם כי 62 מיליארדרים מחזיקים בהון המשתווה למחצית האנושות, אך נתונים חדשים אודות התפלגות העושר ברמה הגלובלית, ובייחוד בסין ובהודו, הבהירו שמהצב חמור משהוערך בשנים הקודמות.

גם בארץ: פער עצום בין המאיון העליון ל־99%

משה־חנציס בדקה את התפלגות ההכנסות בין העשירונים השונים והגיעה למסקנה כי פערי ההכנסה מקצינים ככל שעולים במעלה הפירמידה והם מגיעים לשיא דווקא בתוך העשירון העליון — כלומר עיקר אי השוויון בישראל לא נובע מפערי הכנסות בין קבוצות עובדים שונות, או בין עובדים שכירים לשכבות ביניים מבוססות יותר, (כמו בעלי עסקים קטנים ובעלי מקצועות חופשיים), אלא מהפער העצום בין ה־1% של בעלי הון ל־99% מהחברה.

התעמולה הקפיטליסטית, שגם האוצר מדקלם, מבטיחה כי ההתקפות הניאו ליברליות יביאו לצמיחה כלכלית שתחלחל מטה. בפועל אותה מדיניות הביאה לריכוז חסר תקדים של העושר בידי מעטים.

*   מתוך עיתון "המאבק", פברואר 2017"למה מגיע לנו פחות?"
שביתת המרצים מן החוץ במכון הטכנולוגי חולון
24.02.2017

טירוף קפיטליסטי
צעירי העולם נידונים לאבטלה
14.02.2017

הסכם טיס״א
מפריטים במחשכים
02.02.2017


תנועת מאבק סוציאליסטי
ת.ד. 59187, תל אביב–יפו 6159101
info@socialism.org.il
054.818.44.61 | 054.818.44.62
מאבק סוציאליסטי היא תנועה סוציאליסטית הנאבקת למען חברה סוציאליסטית ודמוקרטית, המושתתת על צדק חברתי, שלום ושוויון.
התנועה שותפה בוועד למען אינטרנציונל עובדים (CWI), ארגון סוציאליסטי בינלאומי המאגד תנועות ומפלגות סוציאליסטיות בעשרות ארצות ברחבי העולם.

תנועות אחיות שלנו ברחבי העולם